๐ŸŽ™๏ธ Podcast: Jan-Bert Dijkstra, Directeur programma Mobiliteit en Gebieden

๐ŸŽ™๏ธ Podcast: Jan-Bert Dijkstra, Directeur programma Mobiliteit en Gebieden

Toekomstbeeld van Mobiliteit

 

In Nederland staat we voor de uitdaging om ondanks groei het land bereikbaar te houden. Gelukkig zijn er mogelijkheden dankzij nieuwe technieken. Maar we moeten ook anders naar het mobiliteits vraagstuk gaan kijken.

 

Jan-Bert Dijkstra, Directeur programma Mobiliteit en Gebieden, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

Related Posts

Leave a reply

mobility fastforward website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023